Regulamin Klubu Fotograficznego F8Klub Fotograficzny F8, zwany dalej F8 funkcjonuje w ramach struktury Konstancińskiego Domu Kultury, zwanego dalej KDK z siedzibą przy ul. Mostowej 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna. Siedziba KDK jest jednocześnie miejscem, w którym odbywają się spotkania członków Klubu F8.
F8 prowadzi stronę internetową pod adresem: http://f8.konstancinskidomkultury.pl/, na której publikowane są na bieżąco informacje o działalności klubu.
F8 skupia pasjonatów fotografii o różnym poziomie zaawansowania, zainteresowanych różnymi dziedzinami fotografii, którzy chcą poszerzać i doskonalić swoją wiedzę i umiejętności w dziedzinach fotografii oraz dzielić się swoją twórczością z otoczeniem.

§1
Cel

Rozwijanie i pogłębianie wiedzy z dziedziny techniki i sztuki fotograficznej wśród członków klubu oraz popularyzowanie fotografii.

§2
Środki realizacji

1. Spotkania klubowe odbywające się raz w miesiącu na terenie KDK.
Termin każdego kolejnego spotkania klubowego będzie publikowany na stronie internetowej Klubu i wysyłany mailem do wszystkich członków Klubu z wyprzedzeniem min. 2 tygodni.
2. Spotkania plenerowe organizowane raz w miesiącu w najbliższej okolicy.
Termin i miejsce takich spotkań będą uzgadniane na comiesięcznych spotkaniach klubowych. Informacja o spotkaniach plenerowych będzie przekazywana członkom Klubu poprzez umieszczenie jej na stronie klubowej i rozesłanie drogą mailową, bezpośrednio po comiesięcznym spotkaniu klubu.
3. Doroczne wystawy fotograficzne będące podsumowaniem pracy członków F8 z okresu ostatniego roku.
4. Tematyczne wystawy fotograficzne organizowane samodzielnie przez członków F8 lub przy współudziale KDK.
5. Wyjazdowe plenery fotograficzne organizowane samodzielnie przez członków F8 lub przy wsparciu finansowym KDK.
6. Przedsięwzięcia określone w punktach 3, 4 i 5 dostępne będą dla członków Klubu spełniających jednocześnie 3 poniższe kryteria:
 • 1) systematyczne i aktywne uczestniczenie w pracach F8, rozumiane jako: nie opuszczenie więcej jak 5 spotkań klubowych w okresie roku (liczonego, jako kolejnych 12 miesięcy) poprzedzającego realizacje przedsięwzięcia i realizowanie zadań wyznaczanych na spotkaniach klubowych;
 • 2) udział w spotkaniu klubowym związanym z organizacją przedsięwzięcia;
 • 3) terminowe wywiązanie się z działań uzgodnionych w związku z realizacja danego przedsięwzięcia.
 • 7. Przedsięwzięcia określone w punktach 3, 4 i 5 będą dostępne dla nowych członków klubu po okresie 6 miesięcy członkostwa, pod warunkiem nie opuszczenia więcej jak 1 spotkania klubowego w tym okresie oraz aktywnego uczestniczenia w pracach klubu. Członkowie ci muszą spełnić jednocześnie kryteria określone w pkt. 6 ppkt. 2 i 3.
  8. Odstępstwo od zasad określonych w punktach 3 - 7 możliwe jest wyłącznie na wniosek członka klubu, w sytuacjach uzasadnionych szczególnymi względami. Decyzję w sprawie zastosowania takiego odstępstwa podejmuje Zarząd F8 w pełnym składzie.

  §3
  Członkostwo

  1. Członkostwo w F8 jest dobrowolne.
  2. Członkami F8 mogą być osoby fizyczne, zainteresowane fotografią, które ukończyły 18 lat i pragną czynnie uczestniczyć w pracach klubu.
  3. Aby uzyskać członkostwo F8 należy zgłosić się osobiście do KDK na spotkanie klubowe odbywające się raz w miesiącu.
  4. Przystąpienie do Klubu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Klubu F8.
  5. Po 3 kolejnych nieobecnościach na spotkaniach klubowych członek Klubu F8 zostaje usunięty z listy mailingowej, a informacje dotyczące bieżącej działalności Klubu F8 będzie mógł uzyskać na stronie internetowej Klubu.
  6. Ustanie członkostwa w F8 następuje po złożeniu przez członka Klubu F8 oświadczenia o rezygnacji z członkostwa.

  §4
  Zasady działalności

  1. Działalność F8 opiera się na pracy społecznej jego członków.
  2. W realizacji swoich celów F8 jest wspierany finansowo i logistycznie przez KDK.
  3. Działalnością F8 kieruje Zarząd F8 wybierany spośród członków klubu większością głosów w głosowaniu jawnym.
  4. W skład Zarządu wchodzą minimum 3 osoby.
  5. Kadencja Zarządu trwa 2 lata.
  6. Do kompetencji Zarządu należy:
 • 1) reprezentowanie F8 na zewnątrz, a w szczególności w kontaktach z KDK,
 • 2) kierowanie bieżącą działalnością F8,
 • 3) organizowanie i prowadzenie spotkań F8,
 • 4) prowadzenie strony internetowej F8.